XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ TIÊU CHUẨN JAS ORGANIC (NHẬT BẢN)

XÂY DỰNG CÁC BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ TIÊU CHUẨN JAS ORGANIC (NHẬT BẢN)

     Trong “Chương trình Quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030” đã tập trung nguồn lực xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng nông nghiệp hữu cơ theo Tiêu chuẩn Quốc gia và tiêu chuẩn JAS organic. Đơn vị chủ trì Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Đơn vị thực hiện: Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT)

Tài liệu hướng dẫn gồm 5 bộ với các nội dung như sau:

  • 01 Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041 cho lĩnh vực: Trồng trọt (Lúc, Chè, Rau hữu cơ; Chăn nuôi (Gia súc, Gia cầm, Sữa hữu cơ), Thủy sản (Tôm hữu cơ) 
  • 01 bộ Tài liệu hướng dẫn áp dụng nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn JAS organic cho lĩnh vực: Trồng trọt; Chăn nuôi 
  • 01 bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tích hợp theo TCVN 11041 và JAS cho lĩnh vực: Trồng trọt; Chăn nuôi 
  • Tài liệu hướng dẫn lựa chọn vật tư/nguyên liệu đầu vào dùng trong nông nghiệp hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11041 và tiêu chuẩn JAS Organic. Tập trung vào vật tư chính là Phân bón; Thuốc bảo vệ thực vật; Thức ăn chăn nuôi/thủy sản dùng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

    Tài liệu hướng dẫn sản xuất tại chỗ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi dùng dùng trong nông nghiệp hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11041 và tiêu chuẩn JAS Organic. Tập trung vào sản xuất tại chỗ phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi/thủy sản dùng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

     Mục đích các Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11041, JAS organic được cập nhật, bổ sung rõ ràng, dễ hiểu dễ áp dụng cho mọi đối tượng áp dụng.

     Tài liệu thuộc Nhiệm vụ “Hướng dẫn tổ chức doanh nghiệp chuyển đổi sản sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn nước nhập khẩu” thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. Do Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) làm chủ trì.

NGUT. TS. Trần Thị Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ (COA) – Đại học Lâm nghiệp