XÂY DỰNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG LIÊN MINH CÁC PGS HỮU CƠ QUỐC GIA

XÂY DỰNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG LIÊN MINH CÁC PGS HỮU CƠ QUỐC GIA

     PGS “Participatory Guarantee System” là một sáng kiến đảm bảo chất lượng thay thế bên ngoài hệ thống chứng nhận của bên thứ ba. PGS tổ chức nông dân quy mô nhỏ sản xuất hữu cơ có sự tham gia giám sát của cộng đồng, kết nối thành mạng lưới để định hướng, hỗ trợ sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn và tiếp cận thị trường.

      Mang ý xã hội lớn lao, phương pháp tiếp cận của PGS được vận dụng ở nhiều dự án phát triển đã ra đời nhiều thêm các PGS địa phương ở các tỉnh thành, đòi hỏi các mạng lưới PGS ở mọi miền cần được liên kết lại, được định hướng và hỗ trợ phát triển đúng với nguyên tắc và giá trị cốt lõi của một PGS theo hướng dẫn của IFOAM. VOAA bằng kinh nghiệm phát triển PGS trong 15 năm qua, với sứ mệnh thúc đẩy phát triển NNHC nước nhà, đã nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ nhiều nông dân sản xuất nhỏ yếu thế qua cách tiếp cận PGS. Dự án Liên minh các PGS ra đời với mục tiêu liên kết các PGS địa phương thành một mạng lưới PGS Quốc Gia tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy phát triển NNHC ở địa phương, từ các cấp cơ sở, ở mọi vùng miền của Việt Nam.

     Để định hướng cho các quyết định, quy trình xử lý các hệ thống PGS khác nhau phù hợp với nguyên tắc và giá trị cốt lõi của PGS, đồng thời đóng một vai trò như một nền tảng ảnh hưởng đến các hoạt động chuẩn mực cho các hệ thống PGS, một bộ quy tắc ứng xử chung trong liên minh PGS hữu cơ Việt Nam sẽ được xây dựng với sự tham gia của các PGS thành viên khởi đầu. Quy tắc ứng xử này không phải là một tài liệu pháp lý bắt buộc nhưng sẽ là một văn bản tập hợp đầy đủ các quy tắc, nguyên tắc, quy định mà các PGS khi tham gia vào liên minh PGS Quốc Gia cần tuân thủ.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam – Hà Phúc Mịch chụp ảnh cùng với các đại diện của các PGS trong liên minh PGS Quốc Gia. 

Bộ quy tắc ứng xử trong liên minh các PGS Quốc Gia sẽ có nhiệm vụ làm rõ sứ mệnh, giá trị cốt lõi và nguyên tắc chung của PGS, định hướng tốt nhất cho các PGS thành viên trong liên minh ứng xử chuẩn mực theo quy chuẩn đạo đức và đảm bảo các giá trị văn hóa của từng vùng miền được liên kết với các văn bản pháp lý và có chế tài thưởng, phạt rõ ràng. Bộ quy tắc ứng xử sẽ được xây dựng có sự tham gia đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản lý chung hiệu quả của toàn bộ mạng lưới liên minh các PGS hữu cơ và áp dụng cho tất cả các PGS địa phương khi được chấp nhận là thành viên của PGS Quốc Gia thực hiện theo với mục đích: 

  • Đảm bảo kỷ luật trong toàn hệ thống liên minh
  • Xây dựng hình ảnh và đảm bảo uy tín thương hiệu của PGS Quốc Gia
  • Gắn kết các PGS địa phương và hỗ trợ giải quyết các vấn đề nảy sinh
  • Đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của nhà nước Việt Nam

Hy vọng rằng, những thông tin về một bộ quy tắc ứng xử trong Liên Minh các PGS hữu cơ sẽ phần nào cung cấp thông tin hỗ trợ các PGS địa phương, những người đang vận hành PGS hoặc có quan tâm đến hệ thống PGS sẽ hiểu rõ hơn về tính cần thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử, xây dựng các quy định trong định hướng phát triển bền vững mạng lưới liên minh các PGS hữu cơ Quốc gia trong tương lai không xa.

Từ Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban điều phối PGS Việt Nam