XÁC MINH THỰC HÀNH TỐT CỦA UEBT

Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải thể hiện cam kết thực sự về nguồn cung ứng có đạo đức. UEBT xác minh các cam kết mà các công ty đã thực hiện để tuân theo các thông lệ tốt và các bước họ đã thực hiện để bảo vệ đa dạng sinh học và tôn trọng quyền của mọi người.

Xác minh các cam kết của công ty
Khi trở thành thành viên của UEBT, các công ty cam kết cung cấp nguồn tin với sự tôn trọng đối với con người và đa dạng sinh học. Cứ ba năm một lần, UEBT hoặc một kiểm toán viên độc lập có đủ năng lực sẽ kiểm tra hệ thống mà các công ty sử dụng để tìm nguồn cung ứng các thành phần có nguồn gốc từ đa dạng sinh học. Là một phần của quá trình này, các công ty thiết lập kế hoạch làm việc để từng bước cải thiện các hoạt động của họ, cả trong công ty và tại các khu vực địa lý nơi có nguồn nguyên liệu.

Những gì được đánh giá?
UEBT thực hiện các đánh giá bao gồm từ việc xem xét các cam kết cấp cao đến việc xem xét sâu hơn chuỗi cung ứng của công ty. Các yếu tố sau được xác minh:

  • Các cam kết về nguồn cung ứng có đạo đức
  • Các chính sách về nguồn cung ứng và đổi mới
  • Rủi ro trong danh mục thành phần tự nhiên
  • Chuỗi cung ứng thành phần tự nhiên
  • Hệ thống xác định nguồn gốc

Xác minh không giống như chứng nhận. Nó không đảm bảo rằng một công ty tuân thủ tiêu chuẩn UEBT. Thay vào đó, quá trình đánh giá tập trung vào cải tiến và học hỏi.