TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Hiệp hội nông nghiêp hữu cơ được thành lập năm 2011 theo quyết định 1820/QĐ – BNV của Bộ Nội vụ là ngôi nhà chung cho cộng đồng hữu cơ Việt Nam tập hợp các hội viên là các cá nhân, đơn vị, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã… Hiệp hội có vai trò nòng cốt trong phong trào nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; phát triển đúng hướng và hội nhập các phong trào hữu cơ khu vực và thế giới, cung cấp dịch vụ, thông tin tin cậy và luôn nói lên tiếng nói chung về các vấn đề có liên quan đến hữu cơ Việt Nam. 

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam là hiệp hội của cả nước phát triển nông nghiệp hữu cơ, VOAA là mái nhà chung cho cộng đồng nông nghiệp, thúc đẩy nền hữu cơ Việt Nam phát triển bền vững, tiên tiến, hiện đại và hội nhập. 

Nền tảng hoạt động là 4 nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ: 

Sứ mệnh

“DẪN DẮT, ĐOÀN KẾT VÀ HỖ TRỢ PHONG TRÀO HỮU CƠ VIỆT NAM TRONG SỰ ĐA DẠNG”

Chúng tôi hoạt động bởi sự công bằng đúng nguyên tắc và đánh giá cao sự tham gia đầy đủ , đa dạng của các bên liên quan trong phong trào hữu cơ.
Chúng tôi hoạt động thực tế, chuyên nghiệp và luôn mở ra những tiếp cận sáng tạo để giải quyết những thách thức và mang đến những cơ hội cho các bên.

Vai trò của Hiệp hội đối với các bên liên quan: