UEBT VÀ CÁC CHỨNG NHẬN

Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải chứng minh cam kết thực sự về nguồn cung ứng có đạo đức các thành phần từ đa dạng sinh học. UEBT xác minh các cam kết mà các công ty đã thực hiện để tuân theo các thông lệ tốt và các bước họ đã thực hiện để bảo vệ đa dạng sinh học và tôn trọng quyền của mọi người.

UEBT cung cấp:

  • Chứng nhận hệ thống tìm nguồn cung ứng có đạo đức (ESS)
  • Chứng nhận thành phần cụ thể