TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA CÁC TÁC NHÂN THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG BIOTRADE

Nguyên tắc 6. Tôn trọng quyền của các tác nhân tham gia vào các hoạt động của BioTrade
6.1 Tôn trọng nhân quyền
6.1.1 Không có bằng chứng vi phạm nhân quyền hoặc các chính sách hoặc thực tiễn phân biệt đối xử như được thiết lập trong các công ước của ILO, bao gồm:

 • Tự do phân biệt đối xử (chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, xác định lại giới tính, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng HIV / AIDS, tôn giáo, quan điểm chính trị, ngôn ngữ, tài sản, quốc tịch, dân tộc hoặc nguồn gốc xã hội ‘về sự tham gia,
  quyền bầu cử , quyền được bầu, tiếp cận thị trường hoặc tiếp cận đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật hoặc bất kỳ lợi ích nào khác)
 • Tự do khỏi nô lệ, buôn bán và lao động ràng buộc
 • Tự do khỏi bị tra tấn và đối xử vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm
 • Tự do ngôn luận
 • Tự do tư tưởng

6.1.2 Các chính sách được áp dụng chống lại lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, lạm dụng tình dục và phân biệt đối xử.
6.1.3 Trong trường hợp có các tình huống rủi ro cao đối với các vấn đề trong mục 6.1.2, một ủy ban rủi ro được thành lập để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục tối thiểu bao gồm:

 • Chương trình nâng cao nhận thức về các vấn đề rủi ro đó
 • Một hệ thống giám sát để xác định, ghi chép và báo cáo về các vấn đề rủi ro đã xác định
 • Thực hiện các biện pháp khắc phục các vấn đề rủi ro đó

6.1.4 Công nhân nhận được mức thù lao ngang nhau cho công việc tương tự, không phân biệt giới tính.
6.1.5 Cơ hội nghề nghiệp bình đẳng bất kể giới tính.
6.1 6 Các chính sách được áp dụng đối với các giao dịch vô đạo đức trong hoạt động kinh doanh theo Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Nghị định thư về buôn bán và buôn lậu, hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Công ước Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa.
6.2 Quyền trẻ em được tôn trọng
6.2.1 Độ tuổi tối thiểu cho việc làm là 15 tuổi hoặc cao hơn nếu được quy định bởi luật pháp quốc gia
6.2.2 Nhân viên trẻ (từ 15 đến 18 tuổi) có thể làm những công việc không gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và / hoặc đạo đức của họ
6.2.3 Việc làm của các nhân viên trẻ không cản trở giáo dục hoặc định hướng và đào tạo nghề của họ
6.2.4 Nhân viên trẻ không làm việc vào ban đêm và không quá 8 giờ mỗi ngày. Lao động gia đình liên quan đến trẻ em chỉ được chấp nhận nếu:

 • Nó liên quan đến công việc không gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và / hoặc đạo đức của họ
 • Nó không cản trở giáo dục và phát triển cá nhân của họ, bao gồm quyền chơi và tham gia các hoạt động giải trí, như được định nghĩa trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em
 • Trẻ em dưới 15 tuổi có người lớn đi kèm

6.3 Quyền của người lao động được tôn trọng
6.3.1 Tiền lương của nhân viên được trả theo quy định lương tối thiểu chính thức, thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy định lương chính thức hiện hành khác.
6.3.2 Tiền lương phải đảm bảo được cuộc sống để cho phép nhân viên có mức sống kha khá.
6.3.3 Tiền lương được trả thường xuyên và minh bạch, và không có giới hạn về quyền tự do của nhân viên để nhận và sử dụng tiền lương của họ.
6.3.4 Các biện pháp kỷ luật là hạn chế và cân bằng. Nếu được áp dụng, chúng được ghi chép minh bạch, và thông báo đầy đủ tới nhân viên liên quan.
6.3.5 Không có bằng chứng nào cho thấy nhân viên bị từ chối quyền tham gia công đoàn hoặc thành lập hoặc tham gia vào các ủy ban công nhân.
6.3.6 Nhân viên được thông báo bằng văn bản, bằng ngôn ngữ địa phương và dễ hiểu, về điều kiện công việc của họ, ví dụ như vị trí công việc, giờ làm việc, thanh toán tiền lương, quyền và nghĩa vụ pháp lý, nghỉ ốm, nghỉ phép.
6.3.7.Đối với các hộ sản xuất nhỏ sử dụng lao động thời vụ định kỳ, các điều kiện việc làm ít nhất là được thỏa thuận bằng lời nói.
6.3.8 Trường hợp có thể và có liên quan, ký kết hợp đồng dài hạn cho nhân viên.
6.3.9 Tổ chức các chương trình đào tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên bất cứ khi nào có thể.
6.3.10 Cung cấp an sinh xã hội cho người lao động theo luật pháp quốc gia. Các khoản khấu trừ và đóng góp pháp lý phù hợp với pháp luật quốc gia.
6.3.11 Nếu không có an sinh xã hội theo yêu cầu của pháp luật, mức độ an sinh và lợi ích xã hội tối thiểu được đảm bảo bất cứ khi nào có thể và phù hợp.

6.3.12 Có một cam kết rõ ràng về việc không khoan nhượng đối với quấy rối tình dục ở nơi làm việc.
6.3.13 Giờ làm việc thường xuyên của nhân viên phù hợp với luật pháp quốc gia và không vượt quá 48 giờ mỗi tuần, với công nhân có ít nhất một ngày nghỉ ngơi sau 6 ngày làm việc và tối thiểu 30 phút nghỉ sau 6 giờ làm việc.
6.3.14 Làm việc ngoài giờ cho tất cả nhân viên là tự nguyện và chỉ được phép nếu:

 • Nó được yêu cầu một cách kịp thời, trước ít nhất 24 giờ
 • Nó không được yêu cầu một cách thường xuyên
 • Nó được trả lương theo luật quốc gia hoặc thỏa ước lao động tập thể, tùy theo điều kiện nào chặt chẽ hơn
 • Công việc có thể được thực hiện mà không làm tăng nguy cơ đến an toàn và sức khỏe
 • Công nhân có phương tiện chuyên trở an toàn sau khi làm việc
 • Làm thêm giờ không quá 12 giờ mỗi tuần và 6 giờ mỗi ngày
 • Trong trường hợp đặc biệt, ví dụ: thời gian sản xuất cao điểm hoặc điều kiện thời tiết thay đổi, trong thời gian làm thên tối đa 12 tuần mỗi năm, thời gian làm thêm có thể lên tới 24 giờ mỗi tuần. Tối đa được phép làm 14 ngày liên tiếp.
 • Lưu giữ Hồ sơ về số giờ làm việc thường xuyên và số giờ làm thêm của mỗi công nhân.

6.3.15 Khiếu nại của nhân viên liên quan đến điều kiện làm việc được giải quyết.
6.4 Điều kiện sức khỏe và an toàn được đưa ra
6.4.1 Nơi làm việc, máy móc, thiết bị và quy trình đều an toàn và không gây hại cho sức khỏe.
6.4.2 Rủi ro và các mối nguy tiềm ẩn tại nơi làm việc được xác định rõ ràng.
6.4.3 Các thiết bị và quy trình phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ và đặt ở nơi phù hợp, được phổ biến đầy đủ tới toàn bộ nhân viên.
6.4.4 Có đầy đủ thiết bị sơ, cấp cứu, hướng dẫn an toàn và quy trình phòng ngừa tai nạn được đưa ra.
6.4.5 Có thiết bị bảo vệ cá nhân đầy đủ được sử dụng đúng cách để ngăn ngừa rủi ro tai nạn hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
6.4.6 Theo dõi và điều tra đầy đủ khi có tai nạn xảy ra, có các hành động khắc phục để ngăn ngừa tai nạn mới.
6.4.7 Công việc nguy hiểm tiềm tang, bao gồm cả việc xử lý hóa chất, không được thực hiện bởi phụ nữ mang thai, cho con bú và những người trẻ tuổi (dưới 18 tuổi).
6.4.8 Các hoạt động có rủi ro cao (ví dụ: xử lý hóa chất, máy móc nguy hiểm) chỉ được thực hiện bởi những người đã được đào tạo đầy đủ.
6.4.9 Hóa chất và thiết bị được sử dụng để phun được lưu trữ một cách an toàn, chỉ những người được ủy quyền và đào tạo mới có thể tiếp cận các thiết bị này.
6.4.10 Các thùng chứa hóa chất rỗng không được tái sử dụng để dựng thực phẩm, nước hoặc các mục đích khác có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe hoặc môi trường.
6.4.11 Các thùng chứa hóa chất rỗng được xử lý bởi một hệ thống thu gom, trả lại và / hoặc xử lý (được tổ chức bởi chính phủ, nhà cung cấp hoặc khách hàng). Chúng được lưu trữ, dán nhãn và xử lý đầy đủ và an toàn cho đến khi chúng được thu thập.
6.4.12 Trường hợp có trang bị nhà ở cho nhân viên cố định, người di cư, thời vụ / tạm thời hoặc cựu nhân viên, cần phải trang bị chỗ ở đàng hoàng.

6.4.13 Trang bị ước uống và nhà vệ sinh sạch sẽ với thiết bị rửa tay cho nhân
viên và vòi sen sạch sẽ được đảm bảo cho nhân viên xử lý thuốc trừ sâu.
6.4.14 Có bồi thường cho thương tích nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.