SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐA DẠNG SINH HỌC

Nguyên tắc 2. Sử dụng bền vững đa dạng sinh học

2.1 Sử dụng bền vững các loài được trồng và thu hái hoang dã
2.1.1 Vị trí và đặc điểm của các địa bàn trồng trọt và thu hái được xác định, bao gồm kích thước của vùng đất đó thực sự được canh tác và không canh tác, bất kỳ khu vực đa dạng sinh học có giá trị cao nào, và sự tồn tại của các loài thực vật, cả hoang dã và canh tác.
2.1.2 (Đối với thu hái hoang dã) Thông tin có sẵn về quần thể, giống di truyền và tái sinh bền vững của các loài có nguồn gốc trong các địa điểm thu thập.
2.1.3 (Đối với thu hái hoang dã) Các hoạt động tìm nguồn cung ứng được thực hiện tôn trọng tối thiểu tỷ lệ tái sinh bền vững của các loài có nguồn gốc trong các khu vực thu hái và có tính đến kiến thức khoa học hoặc địa phương có liên quan, để đảm bảo quản lý lâu dài các loài này.
2.1.4 (Đối với thu hái hoang dã) Các hành động được thực hiện để thúc đẩy tái sinh nơi các loài có nguồn gốc bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.
2.1.5 Các hoạt động tìm nguồn cung ứng được thực hiện theo các quy tắc được thiết lập theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) và các quy tắc liên quan khác về trồng trọt, thu thập hoặc buôn bán các loài quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.

2.1.6 Dữ liệu có sẵn về thực hành thu thập và / hoặc canh tác (ví dụ: tỷ lệ thu hoạch, kỹ thuật thu hái, thực hành nông nghiệp) và các loài có nguồn gốc (ví dụ: tốc độ tái sinh thực tế và năng suất theo thời gian) đảm bảo quản lý thích nghi và bền vững các loài có nguồn gốc.

2.2 Thực tiễn được áp dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động tìm nguồn cung ứng đối với các loài khác
2.2.1 Các hoạt động tìm nguồn cung ứng không cố ý giới thiệu hoặc phát hành các loài được coi là xâm lấn theo “Đăng ký toàn cầu về các loài được giới thiệu và xâm lấn” và các kiến thức khoa học và địa phương khác.
2.2.2 Nếu các hoạt động tìm nguồn cung ứng liên quan đến các loài được coi là xâm lấn, các biện pháp được thực hiện để đảm bảo rằng các loài này không mở rộng ra ngoài các khu vực trồng trọt hoặc thu hái.
2.2.3 Các hoạt động tìm nguồn cung ứng không đe dọa sự hiện diện và tái sinh của hệ động thực vật địa phương, bao gồm cả những loài được coi là bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng theo:

 • Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN
 • Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES)
 • Luật pháp và chính sách địa phương
 • Kiến thức khoa học và địa phương khác

2.2.4 Các sinh vật biến đổi gen (GMO) không được giới thiệu trong các khu vực trồng trọt hoặc thu hái thông qua các hoạt động liên quan đến trồng trọt và thu hái hoang dã.

2.3 Các biện pháp được áp dụng để thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậu
2.3.1 Ý nghĩa tiềm tàng của việc thay đổi đặc điểm khí hậu địa phương đối với loài, đất, nước, điều kiện chung của hệ sinh thái trong các khu vực trồng trọt hoặc thu gom được hiểu (đối với khả năng phục hồi kinh tế xã hội, xem 3.3.8).
2.3.2 Thực hành tìm nguồn cung ứng thích ứng với việc thay đổi các đặc điểm khí hậu địa phương để đảm bảo tái sinh bền vững và các điều kiện của các loài, đất, nước và hệ sinh thái. Thực tiễn bao gồm:

 • Duy trì và thúc đẩy sự đa dạng di truyền trong các loài, theo dõi khả năng phục hồi của chúng và can thiệp để tăng cường nó
 • Duy trì và thúc đẩy nhiều loài, theo dõi khả năng phục hồi của chúng và can thiệp để tăng cường nó
 • Đa dạng hóa nguồn cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào các loài bị đe dọa hoặc khai thác quá mức
 • Phát triển và áp dụng các kỹ thuật tìm nguồn cung ứng cho phép tái tạo tài nguyên đất và nước trong thời gian dài với điều kiện khí hậu.

2.4 Đặc điểm của đất và nước được duy trì hoặc tăng cường
2.4.1 Chất lượng và mức độ của các vùng nước mặt và nước ngầm được duy trì hoặc nâng cao, ví dụ thông qua:

 • Thực hành sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu
 • Sử dụng các công cụ để xác định và hỗ trợ các quyết định về nhu cầu nước thực tế
 • Kỹ thuật tưới hiệu quả
 • Thực hành giữ nước ngầm
 • Bảo vệ tài nguyên nước khỏi ô nhiễm và ô nhiễm

2.4.2 Độ phì và ổn định của đất được duy trì hoặc tăng cường bằng cách ví dụ:

 • Luân canh mùa vụ
 • Sử dụng cây che phủ hoặc trồng xen
 • Phân ủ hoai mục
 • Sử dụng chất hữu cơ
 • Làm giảm đất
 • Làm ruộng bậc thang
 • Canh tác song song các cây trồng trên đất dốc

2.4.3Thực hành quản lý đất và nước được định kỳ xem xét và thích nghi với các các điều kiện thay đổi.

2.5 Thực tiễn được áp dụng để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của việc sử dụng đầu vào nông nghiệp
2.5.1. Không sử dụng hóa chất nông nghiệp được liệt kê trong Danh sách thuốc trừ sâu bị cấm của Mạng lưới thuốc trừ sâu quốc tế (PAN), bao gồm các chất bị cấm theo Công ước Stockholm về chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng (POP), các chất thuộc nhóm I và II trong Phân loại thuốc trừ sâu của Tổ chức Y tế Thế giới, các chất được liệt kê trong Công ước Rotterdam về Quy trình đồng ý được thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu nguy hiểm trong thương mại quốc tế và các chất được liệt kê trong Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn.
2.5.2. Thuốc trừ sâu được liệt kê trong danh sách thuốc trừ sâu nguy hiểm cao của PAN International chỉ có thể được sử dụng nếu:

 •  Đào tạo về cách sử dụng phù hợp và các lựa chọn thay thế có thể
 • Thực hành tốt được thực hiện theo sau để giảm thiểu hoặc giảm bớt rủi ro liên quan đến tính chất nguy hiểm của sản phẩm
 • Thực hành thay thế được thực hiện sau (xem 2.5.4-5) để giảm việc sử dụng qua các năm
 • Các biện pháp giảm thiểu được thực hiện khi việc sử dụng không thể được loại bỏ hoàn toàn, mặc dù các biện pháp thay thế được thực hiện theo sau.

2.5.3. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) được áp dụng bao gồm:

 • Phòng trừ sâu bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp nông nghiệp tốt
 • Luân canh và trồng xen
 • Vệ sinh đồng ruộng và hạt giống
 • Điều chỉnh ngày gieo và mật độ
 • Canh tác bảo tồn
 • Cân bằng độ phì của đất và quản lý nước (theo 2.4.2 – 2.4.3)
 • Bảo vệ và tăng cường các sinh vật có lợi
 • Sử dụng các phương pháp kiểm soát phi hóa học (sinh học, văn hóa, cơ học)
 • Giám sát cỏ dại, sâu bệnh, bệnh tật và thiên địch

2.5.4 Thực hành tìm nguồn cung ứng tìm cách ưu tiên các phương pháp làm giảm việc sử dụng các yếu tố đầu vào bên ngoài và thúc đẩy việc sử dụng các quy trình tự nhiên, ví dụ:

 • Nông nghiệp tái sinh
 • Thực hành hữu cơ
 • Thực hành sinh học
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Nông học
 • Nông lâm kết hợp

2.5.5 Trong các tình huống sử dụng hóa chất nông nghiệp, ứng dụng được thực hiện bởi những người được đào tạo về rủi ro môi trường và giảm thiểu chúng (đào tạo về rủi ro sức khỏe được bảo hiểm theo nguyên tắc 6).
2.5.6 Trong các tình huống sử dụng hóa chất nông nghiệp, ứng dụng được ghi lại, theo dõi, khoảng thời gian ứng dụng và tỷ lệ sử dụng tối đa hóa chất nông nghiệp được WHO khuyến nghị.
2.5.7 Trong các tình huống sử dụng hóa chất nông nghiệp, việc lưu trữ và xử lý chúng không gây ô nhiễm tài nguyên đất và nước. Thực hành tốt được tuân theo, chẳng hạn như:

 • Bảo quản trong hộp đựng và bao bì gốc
 • Lưu trữ container, thặng dư và thiết bị ứng dụng trong không gian và cách không gây rủi ro cho môi trường xung quanh

2.6 Các thực hành được áp dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động tìm nguồn cung ứng đối với môi trường
2.6.1 Tiêu thụ năng lượng được giảm thiểu trong suốt quá trình tìm nguồn cung ứng.
2.6.2 Các nguồn năng lượng tái tạo được ưu tiên trong suốt quá trình tìm nguồn cung ứng.
2.6.3 Các hành động được thực hiện trong suốt quá trình tìm nguồn cung ứng để giảm bất kỳ tác động tiêu cực nào xuất phát từ việc tiêu thụ năng lượng, bao gồm cả việc sử dụng củi.
2.6.4 Thực hành tìm nguồn cung ứng đảm bảo giảm chất thải thông qua tái sử dụng và tái chế.
2.6.5 Xử lý chất thải trong suốt quá trình tìm nguồn cung ứng không làm ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên như không khí, đất và nước. Các thực hành tốt được tuân thủ, bao gồm lưu trữ và xử lý hất thải chỉ trong các khu vực được chỉ định