RÕ RÀNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG VÀ TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Nguyên tắc 7. Rõ ràng về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng và tiếp cận tài nguyên thiên nhiên
7.1 Có các biện pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai và tài nguyên thiên nhiên
7.1.1 Đối với các khu vực trồng trọt hoặc thu gom, có thông tin về các tranh chấp liên quan về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng và quyền đối với các tài nguyên thiên nhiên khác, chẳng hạn như nước.
7.1.2 Khi cần, có các cơ chế giải quyết xung đột để giải quyết mọi tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng và quyền của các tài nguyên thiên nhiên khác
7.2 Quyền và tập quán truyền thống của người bản địa và cộng đồng địa phương được tôn trọng
7.2.1 Quyền của người bản địa và cộng đồng địa phương về sở hữu, sử dụng và kiểm soát đất đai, lãnh thổ và tài nguyên – như được công nhận trong Công ước Dân tộc bản địa và Bộ lạc, Tuyên bố Liên hợp quốc về Quyền của người bản địa,
luật quốc gia và luật tục – được xác nhận và tôn trọng tại các vùng trồng và thu hái.
7.2.2 Các hoạt động tìm nguồn cung có tính đến các mối quan tâm và lợi ích về văn hóa, môi trường và xã hội của người dân bản địa và cộng đồng địa phương, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

7.2.3 Tôn trọng, khuyến khích và bù đắp các tập quán truyền thống và sử dụng tài nguyên sinh học tương thích với bảo tồn hoặc sử dụng bền vững đa dạng sinh học.
7.2.4 Việc tiếp cận và sử dụng kiến thức truyền thống liên quan đến nguồn gen do người bản địa và cộng đồng địa phương nắm giữ phải được sự đồng ý trước và chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng, như được thiết lập trong Tiêu chí 3.6.
7.3 Hoạt động tìm nguồn cung ứng không gây nguy hiểm cho an ninh lương thực địa phương
7.3.1 Theo dõi được các động đối với các hoạt động tìm nguồn cung ứng có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực địa phương
7.3.2 Thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh hoặc đảo ngược mọi tác động tiêu cực đến an ninh lương thực địa phương.