TRỞ THÀNH HỘI VIÊN HIỆP HỘI

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN:

 1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
 5. Được giới thiệu các tổ chức, công dân để trở thành hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
 7. Được cấp Thẻ hội viên.
 8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là Hội viên.
 9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự cũng được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hiệp hội.

NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội , không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đão Hiệp hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.