HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÓM NHÀ SẢN XUẤT HỮU CƠ – DỰA TRÊN QUY ĐỊNH HỮU CƠ MỚI CỦA EU.

Hội thảo trực tuyến: NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NHÓM NHÀ SẢN XUẤT HỮU CƠ - DỰA TRÊN QUY ĐỊNH HỮU CƠ MỚI CỦA EU.

Hiệp hội NNHC VN gửi thông tin tới các cá nhân và doanh nghiệp quan tâm tới xuất khẩu sản phẩm hữu cơ cho thị trường Châu Âu: hội thảo trực tuyến về những thay đổi chính đối với các nhà sản xuất hữu cơ theo quy định hữu cơ mới của EU.
– Thời gian: hôm nay, 31/03/2022
giờ Đức: 15:00-16:30 – giờ Việt Nam: 20:00-21:30
Nội dung chính:
– Tổng quan về Quy định hữu cơ mới của Liên minh Châu Âu.
– Những thay đổi chính về pháp nhân, thành phần và quy mô của các nhóm.
– Những thay đổi chính trong ICS và các yêu cầu đối với sản xuất hữu cơ.
– Những thay đổi chính trong kiểm soát bên ngoài.
– Dự án do IFOAM – Organic International và FiBL thực hiện trong lĩnh vực chứng nhận nhóm.
– Xác định lại những quy tắc áp dụng cho hàng nghìn nhóm hộ sản xuất hữu cơ nhỏ được chứng nhận trên toàn thế giới.
– Lần đầu tiên chứng nhận nhóm sẽ được cấp phép ở Châu Âu.
Chương trình được trình bày bằng Tiếng Anh.