HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 109/2018/NĐ-CP VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2018/NĐ-CP VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Hội nghị toàn quốc tổng kết 3 năm thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ: 

Thời gian: 07:30 – 12:00 thứ Ba, ngày 20/09/2022

Địa điểm: 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Các nội dung chính được trình bày trong Hội nghị: 

  • Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 109/2018/ NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ
  • Tình hình thực hiện Nghị định 109 tại một số tỉnh, địa phương điển hình. 
  • Báo cáo/trình bày về việc xây dựng các tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, đánh giá sự phù hợp và định hướng tương lai. 
  • Trình bày của chuyên gia về kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện nghị định 109 và các khuyến nghị
  • các vấn đề về chứng nhận hữu cơ ở Việt Nam
  • Các vấn đề chính sách, giải pháp thức đẩy sản xuất, tiêu dùng, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ…

Văn phòng Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ đưa tin.