GIỚI THIỆU UEBT

UEBT là một hiệp hội phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng. Chúng tôi hỗ trợ và xác minh các công ty cam kết đổi mới và tìm nguồn cung ứng đóng góp cho một thế giới mà con người và đa dạng sinh học phát triển mạnh.

Chúng tôi đặt ra các thực tiễn tốt cho cách các công ty và nhà cung cấp của họ cung cấp các thành phần đặc biệt cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm tự nhiên.

Chúng tôi được quốc tế công nhận về công việc của chúng tôi thúc đẩy đóng góp kinh doanh cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng là gì?

Các thông lệ tốt mà chúng tôi đặt ra đóng vai trò là kim chỉ nam cho cách các công ty và nhà cung cấp của họ nên thu hoạch, thu thập hoặc trồng nguyên liệu tự nhiên theo cách tôn trọng môi trường địa phương và những người gọi nó là nhà. Chúng tôi gọi đây là “tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng.” Các công ty, cộng đồng, xã hội dân sự và các bên liên quan khác có liên quan đến việc phát triển các thực tiễn này, được gọi chung là tiêu chuẩn UEBT.

Hợp tác với UEBT là một cách mạnh mẽ để các doanh nghiệp thể hiện tác động đến người tiêu dùng, chính phủ và các tác nhân trong chuỗi cung ứng khác, và chứng nhận UEBT cho phép tất cả chúng ta lựa chọn các nhãn hiệu, sản phẩm và thành phần đóng góp cho một thế giới mà con người và đa dạng sinh học phát triển.

 

Lịch sử của UEBT

 

1992

Các quốc gia thông qua Công ước về Đa dạng sinh học để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, và để đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng và công bằng

 

1996

Để hỗ trợ các mục tiêu của CBD, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ra mắt Sáng kiến BioTrade

 

2007

UEBT ra đời, theo một sáng kiến của UNCTAD nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào nguồn cung cấp đa dạng sinh học có đạo đức

 

1975

UEBT chuyển đến các văn phòng độc lập và bắt đầu hợp tác chính thức với Ban thư ký CBD

 

2015

Chứng nhận UEBT bắt đầu cho các thành phần tự nhiên và chương trình chứng nhận trà thảo dược UEBT / UTZ chung

 

2018

Chứng nhận hệ thống tìm nguồn cung ứng đạo đức UEBT bắt đầu, với Weleda và Natura Cosmetics là đối tác ra mắt