Chúng tôi ủng hộ sáng kiến này để giúp các quốc gia xây dựng các chính sách hiệu quả để tiếp cận và chia sẻ lợi ích (ABS) và khu vực tư nhân để đảm bảo chuỗi cung ứng của họ tuân thủ các quy tắc của ABS.

UEBT được tạo ra thông qua UNCTAD vào năm 1997 với mục đích tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào BioTrade. Chúng tôi hiện đang làm việc với Sáng kiến BioTrade của UNCTAD để xem xét các nguyên tắc và tiêu chí của BioTrade, phổ biến các tập quán sản xuất tốt nhất và thúc đẩy sự gia tăng nguồn cung toàn cầu các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên BioTrade.

Chúng tôi hợp tác với cơ quan LHQ này để nâng cao nhận thức cộng đồng, đưa đa dạng sinh học vào mô hình kinh doanh của công ty và thúc đẩy các tập quán tốt trong việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích, tất cả đều hỗ trợ cho các mục tiêu của Công ước.

Chúng tôi hợp tác với CONABIO để phát triển các phương pháp đánh giá và cải thiện tác động của các sáng kiến kinh doanh nhỏ trong cộng đồng địa phương và bản địa. UEBT đã đóng góp cho việc phát triển và thử nghiệm một công cụ xác minh cho CONABIO.

 

 

Chúng tôi hợp tác với Quỹ Ecobucks để hỗ trợ đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ góp phần tích cực vào việc bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương. UEBT cũng hỗ trợ Quỹ Ecobucks về các vấn đề như xác nhận chuỗi cung ứng, giám sát và đánh giá, tiếp cận và chia sẻ lợi ích. 

 

Chúng tôi hợp tác với Fauna & Flora International trong việc xác định, thực hiện và giám sát các dự án liên quan đến cộng đồng và / hoặc doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi chia sẻ chuyên môn kỹ thuật về bảo tồn đa dạng sinh học, ABS và xác nhận chuỗi cung ứng có đạo đức. 

Chúng tôi đã hợp tác với Quỹ thiên nhiên toàn cầu để tăng cường hành động của khu vực tư nhân về đa dạng sinh học. Một ví dụ là Cẩm nang kế hoạch hành động đa dạng sinh học mà chúng tôi đã phát triển để nâng cao lợi ích đa dạng sinh học của nông nghiệp.

 

Chúng tôi hợp tác với cơ quan phát triển Thụy Sĩ trong các dự án để quảng bá Ethical BioTrade như một nguồn phát triển sinh kế và bền vững, ví dụ như dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á.

 

Chúng tôi có các chương trình hợp tác chung với các tổ chức chứng nhận này về trà thảo dược và vani để thúc đẩy việc áp dụng của hai tiêu chuẩn này trong sản xuất.