ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Tên gọi của Hiệp hội

Tên gọi: Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Organic Agriculture Association.

Tên viết tắt: VOA.

Điều 2. Tôn chỉ mục đích

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiêp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nhằm phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi và lọi ích chính đáng của hội viên, phấn đấu cho mục đích phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

  1. Hiệp hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính; dân chủ, công khai, minh bạch; hiệp thương và thống nhất hành động.
  3. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Điều 4. Địa vị pháp lý và phạm vi hoạt động của Hiệp hội

  1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu, biểu tượng và cơ quan ngôn luận theo quy định của pháp luật.
  2. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, được tham gia các tổ chức quốc tế cùng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
  3. Hiệp hội có trụ sở tại Thủ đô Hà Nội, có văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành khác theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết về Điều lệ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tại đây