DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỮU CƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỮU CƠ ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM

Phúc đáp Công văn số 35/2022-CV/HHNNHCVN ngày 18/08/2022 của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam về việc cung cấp thông tin tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo TCVN, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Thực hiện sự phân công của Chính phủ về quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP, tính đến ngày 30/08/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp giấy chứng nhận cho 17 tổ chức đánh giá sự phù hợp để chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Trong 17 tổ chức được cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận hữu cơ, có 05 tổ chức hoạt động chứng nhận sản phẩm hữu cơ trồng trọt và chăn nuôi, 01 tổ chức được cấp giấy hoạt động chứng nhận sản phẩm hữu cơ trồng trọt và thủy sản, 11 tổ chức được cấp giấy chỉ chứng nhận sản phẩm hữu cơ trồng trọt. 

1. Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Đối tượng: Trồng trọt hữu cơ

2. Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Đối tượng: trồng trọt hữu cơ

3. Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert

Đối tượng: sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ

4. Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC

Đối tượng: Trồng trọt hữu cơ

5. Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert

Đối tượng: sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, trồng trọt hữu cơ (cục TT, CN)

6. Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản Thanh Hóa

Đối tượng: hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về chăn nuôi hữu cơ, sữa hữu cơ, trồng trọt hữu cơ

7. Công ty TNHH Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng: Trồng trọt hữu cơ

8. Viện Kiểm nghiệm Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Đối tượng: sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, trồng trọt hữu cơ

9. Công ty TNHH VSCB Việt Nam

Đối tượng: tiêu chuẩn về trồng trọt hữu cơ

10. Trung tâm Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp sạch GREENCERT

Đối tượng: Trồng trọt hữu cơ và VietGAP

11. Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO

Đối tượng: sản phẩm phù hợp TCVN chăn nuôi hữu cơ, sữa hữu cơ, trồng trọt hữu cơ, chè hữu cơ, gạo hữu cơ

12. Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định TTP

Đối tượng: sản phẩm phù hợp TCVN về chăn nuôi hữu cơ, sữa hữu cơ, trồng trọt hữu cơ, chè hữu cơ, gạo hữu cơ.

13. Công ty Cổ phần chứng nhận VINACAB

Đối tượng: Trồng trọt hữu cơ

14. Trung tâm Kiểm nghiệm nông nghiệp quốc gia – Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn IBM Việt Nam

Đối tượng: bộ tiêu chuẩn về trồng trọt hữu cơ và VietGAP

15. Trung tâm chứng nhận phù hợp – QUACERT

Đối tượng: tôm hữu cơ, bộ tiêu chuẩn về trồng trọt hữu cơ

16. Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

Đối tượng: bộ tiêu chuẩn về trồng trọt hữu cơ

17. Công ty TNHH chứng nhận phù hợp Mekong Cert

Đối tượng: bộ tiêu chuẩn về trồng trọt hữu cơ

Theo phúc đáp Công văn số 35/2022 -CV/HHNNHCVN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 13/09/2022.