CÔNG BỐ QUY TẮC CUỐI CÙNG ĐỂ TĂNG CƯỜNG THỰC THI HỮU CƠ CỦA USDA TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỮU CƠ QUỐC GIA CỦA MỸ (NOP)

CÔNG BỐ QUY TẮC CUỐI CÙNG ĐỂ TĂNG CƯỜNG THỰC THI HỮU CƠ CỦA USDA TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỮU CƠ QUỐC GIA CỦA MỸ (NOP)

Ngày 19/01/2023, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và chương trình hữu cơ Quốc gia (NOP) đã công bố quy tắc cuối cùng để tăng cường thực thi hữu cơ của USDA trong chương trình hữu cơ quốc gia của nước này.

 

Quy tắc này sửa đổi các quy định hữu cơ để tăng cường giám sát và thực thi việc sản xuất, xử lý và bán các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Các sửa đổi bảo vệ tính toàn vẹn trong chuỗi cung ứng hữu cơ và xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và ngành đối với nhãn hữu cơ của USDA bằng cách tăng cường hệ thống kiểm soát hữu cơ, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến thị trường và cung cấp việc thực thi mạnh mẽ các quy định hữu cơ của USDA.

 

Các chủ đề được đề cập trong quá trình xây dựng quy tắc này bao gồm:

–  Khả năng áp dụng các quy định và miễn trừ chứng nhận hữu cơ;

– Giấy chứng nhận Nhập khẩu Chương trình Hữu cơ Quốc gia;

– Lưu trữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

– Xác nhận trình độ và đào tạo nhân viên đại lý;

– Chứng chỉ hoạt động hữu cơ đạt tiêu chuẩn;

– Kiểm tra tại chỗ không báo trước các hoạt động được chứng nhận;

– Giám sát hoạt động chứng nhận;

– Các hệ thống đánh giá sự phù hợp của nước ngoài;

– Chứng nhận hoạt động của nhóm sản xuất;

– Ghi nhãn các thùng chứa không bán lẻ;

– Yêu cầu cập nhật hàng năm cho các hoạt động được chứng nhận;

– Quy trình tuân thủ và kháng cáo;

– Tính hàm lượng hữu cơ của sản phẩm đa thành phần.

Quy tắc này có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2023 và ngày thực hiện từ 19/03/2024.