Mục đích của chứng nhận?

Chứng nhận hữu cơ Việt Nam là yêu cầu bắt buộc khi muốn dán nhãn sản phẩm là hữu cơ tại thị trường Việt Nam. Chứng nhận đảm bảo cả quá trình và sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn hữu cơ TCVN 11041.

Ai có thể lấy chứng nhận này?

Các doanh nghiệp, cá nhân muốn dán nhãn và tuyên bố sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn hữu cơ TCVN 11041 và bán tại thị trường Việt Nam.

Các yếu tố cần thiết

Bảo vệ môi trường, tài nguyên đất và đa dạng sinh thái

Tôn trọng tự nhiên và điều kiện sống của động vật

Không có dư lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng có nguồn gốc hóa học,

Không GMO

Minh bạch trong việc dán nhãn

Tại sao chọn MekongCert?

MekongCert cung cấp dịch vụ chứng nhận hữu cơ chuyên nghiệp với chi phí tốt nhất do kết hợp các tiêu chuẩn được nhận diện tốt nhất trên thị trường trong nước và quốc tế.

  • Thành viên Liên minh tổ chức Chứng nhận Châu Á (CertAll)
  • Thành viên chính thức cùa Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Aam (VOAA)

Các tiêu chuẩn đánh giá: PGS Việt Nam, TCVN 11041; EU 8342007; USDA; COR Canada.

Contact us