Chơi Video

Nguyên tắc của BioTrade

Nguyên tắc 1 Bảo tồn đa dạng sinh học

Đây là mục tiêu đầu tiên của Công ước về Đa dạng sinh học; các tổ chức nên duy trì sự đa dạng sinh học trên tất cả các quy mô (gen, loài và hệ sinh thái).

Tiêu chí 1.1 Cần duy trì các đặc điểm của hệ sinh thái và môi trường sống tự nhiên của các loài được quản lý

Các tổ chức nên duy trì các điều kiện sinh thái của hệ sinh thái nơi các loài đang bị khai thác và các hoạt động không được đe dọa các loài đó.

Tiêu chí 1.2 Cần duy trì sự biến đổi di truyền của hệ thực vật, động vật và vi sinh vật (để sử dụng và bảo tồn)

Sự biến đổi gen là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo bảo tồn đa dạng sinh học. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng sự biến đổi di truyền được bảo vệ hoặc quản lý theo cách không có nguy cơ làm mất sự biến đổi này.

Tiêu chí 1.3 Cần duy trì các quá trình sinh thái

Điều này đề cập đến việc duy trì chất lượng của không khí, nước và đất, cũng như các chức năng hệ sinh thái của quần xã sinh vật, việc quản lý nguồn nước và vi khí hậu địa phương, và các tương tác nội bộ và giữa các loài có thể ảnh hưởng đến năng suất của các loài.

Tiêu chí 1.4 Các hoạt động cần được phát triển theo kế hoạch quản lý các khu vực tự nhiên, với sự phối hợp của các cơ quan hữu quan và các bên liên quan

Cần có sự thống nhất giữa các kế hoạch quản lý và bảo tồn hiện có ở các khu vực thực hiện các hoạt động sản xuất để các thực hành do tổ chức phát triển có lợi cho việc thực hiện các kế hoạch này. Việc sử dụng thuật ngữ ‘tổ chức’ được sử dụng trong toàn bộ tài liệu này để chỉ tất cả các thực thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, chuyển đổi hoặc thương mại hóa BioTrade.

Nguyên tắc 2 Sử dụng bền vững đa dạng sinh học

Nguyên tắc này hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu thứ hai của Công ước về Đa dạng sinh học. Các hoạt động sản xuất của BioTrade nhằm đảm bảo tính bền vững của cả tài nguyên đang được sử dụng và hệ sinh thái có liên quan. Mục đích là để đảm bảo rằng việc sử dụng một loài hoặc hệ sinh thái không cao hơn khả năng tái tạo và / hoặc năng suất của nó. Các tổ chức nên xác định các công cụ để áp dụng các thực hành quản lý và giám sát tốt để hướng dẫn, thiết kế và cải tiến các quy trình sản xuất được sử dụng.

Tiêu chí 2.1 Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cần được hỗ trợ bởi các tài liệu quản lý, bao gồm tỷ lệ khai thác thấp hơn tỷ lệ tái sinh, hệ thống giám sát và chỉ số năng suất

Các tài liệu quản lý là cần thiết để xác định các quá trình cơ bản, xác định các hoạt động cần thiết để đảm bảo sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát các hoạt động được thực hiện và tác động của chúng. Điều này không nhất thiết ngụ ý việc sử dụng một kế hoạch quản lý, vì tài liệu này phải phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức cũng như các hoạt động sản xuất của tổ chức (thu hái, trồng trọt và chăn nuôi trong điều kiện nuôi nhốt).

Tiêu chí 2.2 Việc quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp nên bao gồm các hoạt động nông nghiệp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Thực hành nông nghiệp cần đảm bảo duy trì các điều kiện cơ bản để duy trì sản xuất nông nghiệp lâu dài mà không đe dọa đa dạng sinh học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tạo các hệ sinh thái tự nhiên.

Tiêu chí 2.3 Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sáng kiến về dịch vụ môi trường cần được đáp ứng

Các dịch vụ môi trường, chẳng hạn như du lịch sinh thái, điều tiết nước hoặc hành động nhằm giảm tác hại của biến đổi khí hậu cần được cung cấp theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được xác định trong từng lĩnh vực hoặc phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế hiện hành (ví dụ như các tiêu chuẩn liên quan đến tài nguyên nước hoặc khí hậu thay đổi).

Tiêu chí 2.4 Thông tin và hồ sơ kinh nghiệm cần được biên soạn để đóng góp vào kiến thức về đa dạng sinh học

Các tổ chức và dự án cần đóng góp vào việc phát triển và chuyển giao kiến thức về các hệ thống và công cụ quản lý, cũng như đóng góp vào việc xác nhận và phổ biến kiến thức.

Nguyên tắc 3 Chia sẻ công bằng và bình đẳng các lợi ích thu được từ việc sử dụng đa dạng sinh học

Nguyên tắc này đáp ứng một khía cạnh cơ bản của việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo Công ước Đa dạng sinh học, trong đó mục tiêu thứ ba là chia sẻ công bằng và bình đẳng các lợi ích phát sinh từ việc sử dụng các nguồn gen. Do đó, Điều 15 yêu cầu việc tiếp cận và phân phối các lợi ích liên quan đến nguồn gen phải dựa trên sự đồng ý đã được thông báo trước và các điều khoản đã được hai bên đồng ý. Khi các hoạt động BioTrade liên quan đến việc thương mại hóa các nguồn gen, nguyên tắc này hỗ trợ các mục tiêu và yêu cầu này. Chia sẻ lợi ích công bằng cũng nảy sinh trong bối cảnh mục tiêu thứ hai của Công ước: sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Do đó, chia sẻ lợi ích cũng rất quan trọng trong các hoạt động xử lý tài nguyên sinh vật, hình thành phần lớn các hoạt động BioTrade. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, nguyên tắc 3 yêu cầu xác định các phương pháp luận phù hợp có thể hỗ trợ các bên liên quan trong việc thực hiện nó. Vì lý do này, các tiêu chí được xác định dưới đây dựa trên kinh nghiệm hiện tại. Tuy nhiên, chúng cần được định nghĩa thêm dựa trên việc triển khai thực tế các đề xuất phương pháp luận.

Tiêu chí 3.1 Tổ chức phải tương tác và lôi kéo các tác nhân trong toàn bộ chuỗi giá trị, nếu có thể

Sự tương tác của tổ chức với các tác nhân khác tham gia vào quá trình sản xuất và thương mại hóa cần thúc đẩy mức độ tiếp cận thông tin và đối thoại tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán cân bằng. Điều cực kỳ quan trọng là các tác nhân trong chuỗi giá trị phải được thông tin đầy đủ về các quá trình sản xuất và thương mại hóa. Điều này cho phép các tác nhân đánh giá những đóng góp của họ trong việc tạo ra giá trị và 8 cung cấp cho họ một cơ sở vững chắc để thương lượng một mức giá tương xứng và chia sẻ công bằng các lợi ích tiền tệ và phi tiền tệ khác.

Tiêu chí 3.2 Cần tạo ra thu nhập ở tất cả các cấp của chuỗi giá trị, bằng cách đóng góp vào vị thế của các sản phẩm giá trị gia tăng trên thị trường, trong các điều kiện minh bạch

Điều kiện tiên quyết để chia sẻ lợi ích một cách công bằng là tạo ra giá trị và thu nhập. Nếu không có điều này, các thành phần kinh tế trong các doanh nghiệp sinh học không có lợi ích vật chất nào để chia sẻ.

Tiêu chí 3.3 Thông tin và kiến thức về thị trường mục tiêu cần được cung cấp và chia sẻ giữa các bên

Các tổ chức BioTrade tìm cách thúc đẩy sự tương tác lớn hơn giữa một bên là cộng đồng địa phương và các thành phần kinh tế khác, mặt khác là các thị trường và cũng để thúc đẩy các cơ hội mà họ có được đồng thời thúc đẩy việc sử dụng tối đa thông tin để tiếp cận các thị trường đó.

Nguyên tắc 4 Bền vững kinh tế – xã hội (quản lý sản xuất, tài chính và thị trường)

Khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực BioTrade sẽ dẫn đến các sản phẩm được quản lý bền vững có thể định vị được trong các thị trường cụ thể và duy trì ở đó đủ lâu để tạo ra các lợi ích mong đợi.

Tiêu chí 4.1 Cần tồn tại các thị trường tiềm năng

Để đảm bảo tính bền vững, các sản phẩm BioTrade phải có tiềm năng thị trường liên quan đến sự tồn tại của các thị trường cụ thể cho các sản phẩm và dịch vụ đó. Cần phải xem xét các nhu cầu cụ thể đối với sản phẩm hoặc dịch vụ (tạo thị trường) về các công cụ thương mại, thông tin, quan hệ đối tác chiến lược và quảng cáo.

Tiêu chí 4.2 Khả năng đạt được lợi nhuận tài chính

Theo 9 nguyên tắc và tiêu chí hoạt động của UNCTAD BioTrade, một tổ chức BioTrade phải có tiềm năng bền vững tài chính lâu dài và hệ thống tổ chức trong doanh nghiệp.

Tiêu chí 4.3 Cần tạo việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống

Phát triển địa phương là một trong những giá trị gia tăng cho tổ chức BioTrade. Từ góc độ này, việc tạo ra việc làm và nâng cao mức sống cho các cộng đồng địa phương cung cấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng. Một trong những cách mà các tổ chức có thể hỗ trợ cải tiến đó là cung cấp các công cụ cho phép cộng đồng nâng cao các hoạt động thương mại của họ và tăng thêm giá trị nhiều nhất có thể cho chuỗi cung ứng.

Tiêu chí 4.4 Cần ngăn chặn các tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và văn hóa địa phương có ảnh hưởng đến đa dạng hóa và an ninh lương thực

Sự phát triển của các hoạt động thương mại liên quan đến tài nguyên thiên nhiên có thể thay đổi tập quán của người sản xuất và động lực của thị trường địa phương. Điều này có thể xảy ra theo cách mà các hoạt động sản xuất truyền thống bị ảnh hưởng cũng như sự sẵn có và giá cả của các sản phẩm cơ bản cho an ninh lương thực của người dân địa phương. Ngoài ra, điều quan trọng là các tổ chức phải công nhận những nỗ lực của các cộng đồng có trách nhiệm hoặc tham gia vào việc bảo tồn và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên mà tổ chức sử dụng. Do đó, các lợi ích phát sinh từ các hoạt động BioTrade cần được chia sẻ theo cách để thưởng cho cộng đồng, cũng như để bảo vệ và bảo tồn tài nguyên.

Tiêu chí 4.5 Tổ chức phải chứng minh năng lực tổ chức và quản lý

Để đảm bảo việc tạo ra các lợi ích mong đợi và việc thực hiện các Nguyên tắc BioTrade, tổ chức cần có một hệ thống tổ chức để điều phối các hoạt động một cách hiệu quả, cũng như một chiến lược cho thấy tiềm năng cao về tính bền vững tài chính trong dài hạn.

Nguyên tắc 5 Tuân thủ các quy định quốc gia và quốc tế

Việc tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan là cơ bản cho tính hợp pháp về mặt pháp lý của một tổ chức và nỗ lực của tổ chức đó để tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của tổ chức đó. Có hai cấp độ thực hiện nguyên tắc này: (i) Ở cấp độ quốc tế, phần lớn các công ước và hiệp định là hướng dẫn các nguyên tắc và thông lệ tốt. Những điều này cần được quan sát và áp dụng bất cứ nơi nào có thể; và (ii) Ở cấp khu vực và quốc gia, nơi có các quy định hiện hành cần tuân thủ.

Tiêu chí 5.1 Tổ chức cần nhận thức và tuân thủ luật pháp quốc gia và địa phương liên quan đến việc sử dụng bền vững và buôn bán các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học (quản lý động vật hoang dã, nội quy lao động, v.v.)

Mọi quy định quốc gia, bao gồm cả các quy định về lao động, áp dụng cho các dự án BioTrade phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Tiêu chí 5.2 Tổ chức cần nhận thức và tuân thủ luật pháp quốc tế và khu vực liên quan đến sử dụng bền vững và thương mại các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, Công ước về Đa dạng sinh học, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới và Cộng đồng Andean, và các quy định khác.

Nguyên tắc 6 Tôn trọng quyền của các bên tham gia vào các hoạt động BioTrade

Tạo ra vốn xã hội là một trong những trụ cột của phát triển bền vững. Vì lý do này, tôn trọng quyền của các tác nhân mà theo cách này hay cách khác tương tác với tổ chức là điều cơ bản.

Tiêu chí 6.1 Quyền con người và các vấn đề giới cần được tôn trọng

Quyền con người là nền tảng cho công việc của tất cả những người tham gia vào thương mại bền vững các sản phẩm đa dạng sinh học. Do đó, họ cần được công nhận và tôn trọng một cách hợp lệ.

Tiêu chí 6.2 Quyền sở hữu trí tuệ cần được tôn trọng

Quyền sở hữu trí tuệ, cũng như giá trị của tri thức truyền thống trong việc có được những đổi mới và sáng tạo được bảo vệ bởi các quyền này, cần được tôn trọng một cách hợp lý. Nếu kiến thức truyền thống có liên quan đến sự phát triển và thương mại hóa sản phẩm, các tổ chức nên thừa nhận sự liên quan của nó thông qua quyền sở hữu chung về quyền sở hữu trí tuệ và / hoặc việc chia sẻ tiền bản quyền từ việc cấp phép. Thảo luận đầy đủ về chính sách sở hữu trí tuệ của các bên khác nhau là rất quan trọng trong vấn đề này.

Tiêu chí 6.3 Các quyền của cộng đồng địa phương và bản địa (lãnh thổ, văn hóa, kiến thức) cần được tôn trọng

Cộng đồng địa phương và người dân bản địa phần lớn là những tác nhân thiết yếu trong việc thương mại hóa các sản phẩm dựa trên đa dạng sinh học, cũng như trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Để đảm bảo thương mại bền vững, các tác động của hệ thống sản xuất đối với những nhóm người này cần được xác định và tôn trọng quyền của họ.

Tiêu chí 6.4 Kiến thức truyền thống cần được duy trì và phục hồi

Kiến thức truyền thống liên quan đến bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật là một thành phần quan trọng của nhiều hoạt động BioTrade. Ngay cả khi không có sự đóng góp trực tiếp của kiến thức truyền thống vào chuỗi giá trị, các tổ chức BioTrade nên định khung các hoạt động của mình để không làm suy yếu các thực hành truyền thống này, mà đóng góp vào việc đánh giá cao và bảo tồn chúng.

Tiêu chí 6.5 Tổ chức phải đảm bảo an toàn lao động và các điều kiện làm việc thích hợp

Ngoài các quy định lao động được tiêu chuẩn hóa, tổ chức BioTrade phải tuân thủ các thông lệ thích hợp để đảm bảo việc làm và cung cấp các điều kiện làm việc thích hợp cho nhân viên của mình.

Nguyên tắc 7 Sự rõ ràng về quyền sử dụng đất, sử dụng và tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và tri thức

Sự rõ ràng về quyền tiếp cận là một yếu tố rất quan trọng trong việc quản lý có trách nhiệm của một tổ chức. Chỉ khi đó mới có thể đầu tư dài hạn hoặc thực hiện các biện pháp quản lý tương ứng để đảm bảo tính bền vững. Đồng thời, sự rõ ràng về vấn đề này có nghĩa là trách nhiệm của mỗi bên trong việc quản lý các loài có thể được thiết lập.

Tiêu chí 7.1 Tổ chức phải chứng minh quyền sở hữu đất theo các quy định liên quan

Tổ chức phải chứng minh rằng tổ chức có quyền sử dụng đất và các nguồn tài nguyên ngoài việc tuân thủ Nguyên tắc 7 và phù hợp với Nguyên tắc 6. Tổ chức không được xâm phạm các quyền hiện có của cộng đồng địa phương. Trong các trường hợp có xung đột về việc sử dụng đất – ví dụ như các quyền truyền thống mâu thuẫn với các quyền hợp pháp – tổ chức cần có các cơ chế để giải quyết các xung đột đó theo cách có lợi cho tất cả các bên.

Tiêu chí 7.2 Việc tiếp cận các nguồn gen và sinh vật để sử dụng bền vững cần phải có sự đồng ý trước khi được thông báo

Công ước về Đa dạng sinh học yêu cầu việc tiếp cận và phân phối các lợi ích liên quan đến nguồn gen phải được thực hiện trên cơ sở đồng ý được thông báo trước. Trong những trường hợp như vậy, cần được sự đồng ý của tất cả các cơ quan chức năng quốc gia có liên quan ở nước cung cấp dịch vụ. Những trường hợp này thường được quy định bởi luật pháp quốc gia, phù hợp với Công ước về Đa dạng sinh học.

Tiêu chí 7.3 Cần được tiếp cận với kiến thức truyền thống chỉ khi có sự đồng ý được thông báo trước

Khi kiến thức truyền thống được sử dụng, tổ chức phải tuân theo tất cả các quy định và các thủ tục đã thiết lập của họ để đảm bảo rằng quyền của các bên cung cấp kiến thức này được công nhận, bao gồm quyền được sự đồng ý trước của tất cả các bên liên quan có liên quan, chẳng hạn như cộng đồng bản địa và địa phương, như phù hợp với hoàn cảnh và các quy định của pháp luật trong nước. Kiến thức truyền thống có thể được coi là một nguồn tài nguyên và do đó, cần được đánh giá cao và khen thưởng theo cách thích hợp

Để thực hiện các nguyên tắc BioTrade, UNCTAD đã áp dụng ba cách tiếp cận khác nhau, bao gồm:

“Phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị”, liên quan đến các tác nhân từ tất cả các phần của chuỗi giá trị làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu đã thống nhất.

“Phương pháp quản lý thích ứng”, cho phép áp dụng các biện pháp khắc phục trên cơ sở giám sát liên tục các tác động.

“Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái”, có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề sinh thái và xã hội cũng như các tương tác và quy trình tạo nên hệ thống sản xuất.