BỀN VỮNG KINH TẾ XÁ HỘI, QUẢN LÝ SẢN XUẤT, TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG

Nguyên tắc 4. Bền vững kinh tế xã hội (quản lý sản xuất, tài chính và thị trường)

4.1 Các chiến lược, chính sách và quy trình trong Hệ thống tìm nguồn cung ứng đạo đức đề xướng việc Thực hành thương mại sinh học có đạo đức trong công ty
4.1.1 Cam kết tìm nguồn cung ứng có đạo đức được thông qua.
4.1.2 Phạm vi của Hệ thống tìm nguồn cung cấp đạo đức được xác định rõ ràng.
4.1.3 Một hệ thống thẩm định được áp dụng cho các nhà cung cấp và chuỗi cung ứng thành phần tự nhiên để đánh giá các nguyên tắc và tiêu chí đạo đức Thương mại sinh học
4.1.4 Một hệ thống thẩm định cho việc chia sẻ quyền truy cập và lợi ích được áp dụng theo nguyên tắc 3 của tiêu chuẩn này.
4.1.5 Một hệ thống được đưa ra để đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng liên quan đến các vấn đề thuộc tiêu chuẩn này.
4.1.6 Thực hành thương mại sinh học có đạo đức được tích cực thúc đẩy trong chuỗi cung ứng thành phần tự nhiên được lựa chọn.
4.1.7 Thực hành thương mại sinh học đạo đức được xác minh định kỳ trong chuỗi cung ứng thành phần tự nhiên được chọn.
4.1.8 Khiếu nại tiếp thị và truyền thông về các vấn đề được đề cập trong tiêu chuẩn này dựa trên các thực tiễn tìm nguồn cung ứng đã được xác minh.
4.1.9 Dữ liệu giám sát và đánh giá được thu thập cho các chuỗi cung ứng thành phần tự nhiên được chọn.
4.1.10 Các cơ chế được đưa ra để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện các thực hành thương mại sinh học có đạo đức, các vấn đề về chất
lượng và các vấn đề khác có thể liên quan đến các hoạt động tìm nguồn cung ứng.

4.2 Việc tích hợp các thực hành BioTrade đạo đức trong các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và kinh doanh là bền vững và khả thi
4.2.1 Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh được lập định kỳ để xác định các nguồn lực cần thiết để tích hợp các thực hành thương mại sinh học có đạo đức trong kinh doanh và chuỗi cung ứng của nó.
4.2.2 Các nguồn lực đầy đủ được cung cấp để lồng ghép các yêu cầu của tiêu chuẩn này trong hoạt động của công ty và chuỗi cung ứng, bao gồm nhân viên, tài chính, công cụ và phương tiện.

4.3 Một hệ thống quản lý chất lượng tại chỗ, phù hợp với yêu cầu của thị trường
4.3.1 Yêu cầu chất lượng trong thị trường mục tiêu đã được xác định.
4.3.2 Các quy trình và thông lệ chất lượng được đưa ra để đáp ứng yêu cầu thị trường.
4.3.3 Các quy trình cải tiến liên tục được thực hiện liên quan đến chất lượng của các thành phần tự nhiên có nguồn gốc.

4.4 Một hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng được đưa ra
4.4.1 Một hệ thống truy xuất nguồn gốc được áp dụng để theo dõi dòng chảy của các thành phần tự nhiên trong các chuỗi cung ứng. Hệ thống bao gồm:

  • Thông tin về chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất và chuyển đổi và các điểm
    kiểm soát dọc theo các quy trình này
  • Thủ tục đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu truy xuất nguồn gốc dọc theo
    chuỗi cung ứng
  • Cách tiếp cận để nhận dạng sản phẩm

4.4.2 Một hệ thống lưu giữ hồ sơ được đưa ra để chứng minh việc thực hiện và hoạt động của hệ thống truy xuất nguồn gốc.