BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Nguyên tắc 1. Bảo tồn đa dạng sinh học

1.1 Trong vùng trồng trọt hoặc thu hái tự nhiên, tình trạng bảo tồn đa dạng sinh học được đánh giá

1.1.1. Trong vùng trồng trọt hoặc thu hái tự nhiên, các khu vực đa dạng sinh học có giá trị cao được xác định, với tham chiếu đến các công cụ lập bản đồ, các nghiên cứu hiện có hoặc kiến thức địa phương. Các khu vực đa dạng sinh học có giá trị cao có thể bao gồm:

 •  Các hệ sinh thái được công nhận là có ý nghĩa hoặc quan trọng đối với cácchức năng sinh thái hoặc môi trường sống của loài, bao gồm rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh, thảo nguyên, đầm lầy, đồng cỏ và các vùng nước.
 • Môi trường sống tự nhiên được công nhận là có ý nghĩa đối với phạm vi các loài tự nhiên hoặc các loài quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm các bụi rậm, đồng cỏ bản địa, đất hoang
 • Đất than bùn và các khu vực khác có trữ lượng carbon cao dưới mặt đất
 • Các điểm nóng về đa dạng sinh học và sự tập trung của các loài đặc hữu quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng
 • Khu vực được bảo vệ

1.1.2 Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học trong các khu vực trồng trọt hoặc thu hái tự nhiên được xác định. Các công cụ lập bản đồ, nghiên cứu hoặc kiến thức địa phương được sử dụng để xác định các mối đe dọa như:

 •  Suy thoái hệ sinh thái
 • Mất và phân mảnh sinh cảnh
 • Phá rừng
 • Mất loài, bao gồm cả thụ phấn
 • Mở rộng các loài ngoại lai, xâm lấn
 • Sự ô nhiễm
 • Khai thác quá mức
 • Ô nhiễm tài nguyên đất và nước

1.1.3 Các chiến lược, kế hoạch và/ hoặc các sáng kiến để duy trì, khôi phục hoặc làm phong phú đa dạng sinh học trong vùng trồng trọt hoặc thu hái được xác định. Chúng bao gồm các chương tr.nh công hoặc tư nhân cấp quốc tế, quốc gia, vùng.

1.2 Trong các vùng trồng trọt hoặc thu hái, các hành động cụ thể được thực hiện để duy trì, khôi phục và làm phong phú đa dạng sinh học

1.2.1 Không có sự suy thoái của các khu vực đa dạng sinh học có giá trị cao trong vùng trồng trọt và thu hái diễn ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2014.

1.2.2 Cân nhắc kết quả đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học (1.1), các hành động cụ thể để duy trì, khôi phục và làm giàu đa dạng sinh học được khởi xướng và / hoặc hỗ trợ trong vùng trồng trọt và thu hái.

1.2.3 Các hành động cụ thể theo 1.2.2 bao gồm ít nhất một trong các biện pháp sau đây để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và bán tự nhiên, tạo các khu vực ưu tiên để cải thiện đa dạng sinh học, thiết lập các cấu trúc tự nhiên để bảo vệ loài và thúc đẩy kết nối cảnh quan, như:

Bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và bán tự nhiên:

 • Góp phần xây dựng và triển khai các kế hoạch quản l., hệ thống giám sát và trao đổi thông tin về lưu vực nước, rừng và môi trường sống khác có liên quan
 • Dành một phần đất trong vùng nguồn cung ứng để tạo ra một phần tối thiểu (bán) môi trường sống tự nhiên, duy trì và hỗ trợ các quá trình tự nhiên, thảm thực vật bản địa và tránh sử dụng các yếu tố đầu vào bên ngoài
 • Thực hiện thoát nước tự nhiên thay v. kênh và ống nước

Tạo các khu vực ưu tiên để tăng cường đa dạng sinh học:

 • Trồng các cây bản địa và các loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • Cung cấp kiểm soát lũ, làm tổ và t.m kiếm thức ăn cho côn trùng có ích, bao gồm cả côn trùng thụ phấn

Thiết lập các cấu trúc tự nhiên để bảo vệ các loài có liên quan, bao gồm các loài có nguy cơ tuyệt chủng, đặc hữu, được bảo vệ, có lợi (ví dụ: thụ phấn):

 • Phục hồi và duy tr. các vùng thực vật giáp với hệ sinh thái dưới nước
 • Bảo vệ và khôi phục các cấu trúc tự nhiên (ví dụ: cắt tỉa hàng rào, trồng lại hàng rào, tường đá và tương tự)

Thúc đẩy kết nối cảnh quan:

 • Kết nối các khu vực đa dạng sinh học trong các khu vực trồng trọt hoặc thu gom và những khu vực khác thông qua hành lang môi trường sống
 • Tạo, duy tr. và tăng cường mạng lưới các thảm thực vật tự nhiên trên toàn khu vực trồng trọt hoặc thu gom và môi trường xung quanh, ví dụ: hàng rào sống, hàng rào, mương, dải ven sông, lề đường và cánh đồng

1.2.4 Nếu bất kỳ danh mục nào trong 1.2.3 không liên quan đến các vùng trồng trọt hoặc thu hái tự nhiên, các hành động bổ sung trong các danh mục khác được thực hiện.

1.3 Các hành động trong vùng trồng trọt và thu hái tự nhiên được điều chỉnh theo các điều kiện thay đổi để đảm bảo cải tiến liên tục trong việc duy trì, khôi phục và làm giàu đa dạng sinh học

1.3.1 Các hành động liên quan trong vùng trồng trọt hoặc thu hái (1.2) được định kỳ theo dõi và đánh giá.

1.3.2 Các hành động được cập nhật định kỳ để tăng cường hiệu suất và tác động sau kết quả giám sát và đánh giá của 1.3.1 và 1.3.2.