ADDA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (LOCAL CONSULTING TEAM)

ADDA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

     Văn phòng ADDA Việt Nam tuyển dụng đánh giá dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với BĐKH Tây bắc Việt Nam.
.
     Hiệp hội mời các đơn vị có khả năng phù hợp nộp hồ sơ hoặc giới thiệu thông tin đến với đơn vị có khả năng.
Trân trọng,