Logo chuẩn các chứng nhận

Logo chứng nhận hữu cơ quốc tế

Chứng nhận JAS Nhật

Chứng nhận USDA

Chứng nhận hữu cơ Châu Âu tiêu chuẩn EU

Tiêu chuẩn hữu cơ Canada

Logo chứng nhận trong nước

Chứng nhận TCVN

Chứng nhận PGS