Nhà tài trợ UEBT

Các nhà tài trợ của UEBT với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác nhau để đạt được sứ mệnh của chúng tôi và thúc đẩy tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng đối với con người và đa dạng sinh học.

Chúng tôi ủng hộ sáng kiến xây dựng năng lực này để giúp các quốc gia xây dựng các chính sách hiệu quả để truy cập và chia sẻ lợi ích (ABS) và khu vực tư nhân để đảm bảo chuỗi cung ứng của họ tuân thủ các quy tắc của ABS.

UEBT được tạo ra thông qua UNCTAD vào năm 1997 với mục đích tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào BioTrade. Chúng tôi hiện đang làm việc với Sáng kiến BioTrade của UNCTAD để xem xét các nguyên tắc và tiêu chí của BioTrade, phổ biến các thực tiễn tốt nhất và thúc đẩy sự gia tăng toàn cầu của nguồn cung cấp đạo đức trong BioTrade.

Chúng tôi hợp tác với cơ quan LHQ này để đo lường nhận thức cộng đồng, đưa đa dạng sinh học vào chương trình nghị sự của công ty và thúc đẩy các thông lệ tốt trong việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích, tất cả đều hỗ trợ cho các mục tiêu của Hội nghị.

Chúng tôi hợp tác với CONABIO để phát triển các phương pháp đánh giá và cải thiện tác động của các sáng kiến kinh doanh nhỏ trong cộng đồng địa phương và bản địa. UEBT đã đóng góp cho việc phát triển và thử nghiệm một công cụ xác minh cho CONABIO.

Chúng tôi hợp tác với Quỹ Ecobucks để hỗ trợ đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ góp phần tích cực vào việc bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương. UEBT cũng hỗ trợ Quỹ Ecobucks về các vấn đề như xác minh chuỗi cung ứng, giám sát và đánh giá, và truy cập và chia sẻ lợi ích. Đọc cuộc phỏng vấn của Tammy Newmark, Eco ngoai Fund.

Chúng tôi hợp tác với Fauna & Flora International trong việc xác định, thực hiện và giám sát các dự án lĩnh vực liên quan đến cộng đồng và / hoặc doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi chia sẻ chuyên môn kỹ thuật về bảo tồn đa dạng sinh học, ABS và xác minh chuỗi cung ứng có đạo đức. Đọc cuộc phỏng vấn của Zoe-Quiroz-Cullen, Giám đốc, Tài chính Bảo tồn và Doanh nghiệp tại FFI.

Chúng tôi đã hợp tác với Quỹ thiên nhiên toàn cầu để tăng cường hành động của khu vực tư nhân về đa dạng sinh học. Một ví dụ bao gồm cẩm nang kế hoạch hành động đa dạng sinh học mà chúng tôi đã phát triển để nâng cao lợi ích đa dạng sinh học của nông nghiệp.

Chúng tôi hợp tác với cơ quan của tập đoàn phát triển Thụy Sĩ trong các dự án để quảng bá Ethical BioTrade như một nguồn phát triển sinh kế và bền vững, ví dụ: Dự án BioTrade khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi có các chương trình chung với chương trình chứng nhận này về trà thảo dược và vani để thúc đẩy sự hấp thu của hai tiêu chuẩn của chúng tôi.