Tiêu chuẩn ngành 602- SX NN hữu cơ và chế biến

văn bản do Bộ Nông nghiệp Ban hành về các tiêu chuẩn sản xuất và chế biến nông sản Hữu cơ.

http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/14134324999767.doc