Quy định vận động tài trợ dự án

QUY ĐỊNH Về cơ chế thù lao đối với người vận động đầu tư cho chương trình, dự án

Kính gửi Hội viên Hiệp hội NN hữu cơ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân quan tâm,
Hiệp hội gửi đến các Hội viên, tổ chức, cá nhân Quy định về cơ chế thù lao đối với người vận động đầu tư cho chương trình dự án. Các tổ chức, cá nhân quan tâm và có thắc mắc xin đc giải đáp tại VP Hiệp hội
SĐT: 0437.958.047 (Ms. Hường).
Xin cảm ơn!

Quyết định 37- Ban hành Quy định về cơ chế thù lao đối với người vận động đầu tư cho chương trình dự án
http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/QĐ 37 quy định vận động tài trợ.doc
Quy định Về cơ chế thù lao đối với người vận động đầu tư cho chương trình, dự án
http://hiephoihuuco.com.vn/uploads/files/Quy định vận động tài trợ.doc