• Nông nghiệp hữu cơ: Cơ hội và thách thức chia đều

    (HCVN) - Với lợi thế là một nước sản xuất nông nghiệp lâu đời cộng với đặc tính không sử dụng hóa chất như phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng … bền vững với đất đai, hệ sinh thái, tốt cho ...

  ĐO  
Loading Time: Base Classes  0.0057
Controller Execution Time ( News / Index )  0.0287
Total Execution Time  0.0344
  GET  
Không có dữ liệu GET
  BỘ NHỚ  
2,715,024 bytes
  POST  
Không có dữ liệu POST
  CHUỖI URI  
Không có dữ liệu URI
  LỚP/HÀM  
news/index
  CSDL:  hiephoihuu_cdc   TRUY VẤN: 17  ()
0.0004   INSERT INTO `ci_sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`, `user_data`) VALUES ('9753e6027dfaa72b7341ae23359a21f7''54.161.55.209''CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)'1467286864'') 
0.0002   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1467286864, `user_data` = 'a:2:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:4:\"lang\";i:1;}' WHERE `session_id` =  '9753e6027dfaa72b7341ae23359a21f7' 
0.0001   SELECT *
FROM (`setting`)
WHERE `id` =  
0.0003   DELETE FROM `user_online`
WHERE `timestamp` < (1467286864 600) 
0.0001   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1467286864, `user_data` = 'a:3:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:4:\"lang\";i:1;s:15:\"is_count_online\";i:1;}' WHERE `session_id` =  '9753e6027dfaa72b7341ae23359a21f7' 
0.0001   INSERT INTO `user_online(`is_user`, `ip`, `session_id`, `timestamp`) VALUES (0'54.161.55.209''9753e6027dfaa72b7341ae23359a21f7'1467286864) 
0.0001   SELECT COUNT(*) AS `numrows`
FROM (`user_online`) 
0.0002   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1467286864, `user_data` = 'a:4:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:4:\"lang\";i:1;s:15:\"is_count_online\";i:1;s:14:\"is_hit_counter\";i:1;}' WHERE `session_id` =  '9753e6027dfaa72b7341ae23359a21f7' 
0.0001   SELECT `title`, `share_url`, `images`, `description`
FROM (`news`)
WHERE `publish` =  1
AND `original_cate` > 0
AND `special` != 1
AND `original_cateNOT IN (5655) 
ORDER BY `date_upDESC
LIMIT 10 
0.0001   SELECT *
FROM (`block_to_module` as m)
JOIN `block` as ON `b`.`block_id` = `m`.`block_id`
WHERE `m`.`moduleIN ('all''home') 
AND `
b`.`publish` =  1
GROUP BY 
`m`.`block_id`
ORDER BY `b`.`ordering
0.0001   SELECT *
FROM (`menus`)
ORDER BY `parent`, `ordering
0.0001   SELECT `news_id`, `title`, `description`, `images`, `share_url`
FROM (`news`)
WHERE `publish` =  1
AND `special` =  1
ORDER BY 
`date_upDESC
LIMIT 5 
0.0001   SELECT *
FROM (`advertise`)
WHERE `cate_id` =  18
ORDER BY 
`ordering`
LIMIT 5 
0.0001   SELECT *
FROM (`advertise`)
WHERE `cate_id` =  16
ORDER BY 
`ordering`
LIMIT 2 
0.0001   SELECT `n`.`news_id`, `n`.`title`, `n`.`share_url`, `n`.`images`, `description`
FROM (`news` as n)
JOIN `news_to_cate` as ON `t`.`news_id` = `n`.`news_id`
WHERE `n`.`publish` =  1
AND `t`.`cate_id` = 55
ORDER BY 
`news_idDESC
LIMIT 3 
0.0001   SELECT `pro_id`, `title`, `images`, `share_url`, `description`
FROM (`product`)
WHERE `publish` =  1
AND `original_cate` > 0
ORDER BY 
`date_upDESC
LIMIT 3 
0.0001   SELECT `n`.`news_id`, `n`.`title`, `n`.`share_url`, `n`.`images`, `description`
FROM (`news` as n)
JOIN `news_to_cate` as ON `t`.`news_id` = `n`.`news_id`
WHERE `n`.`publish` =  1
AND `t`.`cate_id` = 56
ORDER BY 
`news_idDESC
LIMIT 2 
    ()